wp_e_signature_sad doc="873"]

RHIZO-bestelshop

Verkoopovereenkomst HP 445 G8 (gespreid betalen)


Verkoopovereenkomst HP 445 G8 (gespreid betalen)

Tussen: Katholieke Scholengroep RHIZO vzw
vestiging: {{_billing_kies_uw_school}}
hierna genoemd “de school”

en

Leerling/student: {{billing_first_name}} {{billing_last_name}}
Vertegenwoordigd door: {{_billing_voornaam_ouder_1}} {{_billing_familienaam_ouder_1}}  en {{_billing_voornaam_ouder_2}} {{_billing_familienaam_ouder_2}} 
{{billing_address_1}} 

{{billing_postcode}} {{billing_city}}      
{{billing_email}} {{billing_emailadres_ouder_2}}
         - de aankoper -
hierna genoemd “ de aankoper”

wordt overeengekomen wat volgt:

De school verbindt zich ertoe een grote hoeveelheid notebooks aan te kopen teneinde deze tegen gunstige voorwaarden ter beschikking te stellen van de ouders zodat deze de notebook gunstig kunnen verwerven.

Artikel 1: Beschrijving van het materieel

{{product_1041_name}}

Notebook HP ProBook 445 G8 met hoes en lader

Met zijn nieuwe compacte ontwerp levert de HP ProBook 445 laptop-pc snelle prestaties, optimale beveiliging en duurzaamheid voor leerlingen en studenten die zich verplaatsen tussen hun bureau, vergaderruimtes, klaslokalen, school en thuis.

Link naar infopagina van HP:

HP ProBook 445 G8

Garantie: 3 jaar fabrieksgarantie

Software: Windows 11 voorgeïnstalleerd. Office 365 wordt aangeboden via de school.

Artikel 2: Aankoopprijs

Prijs: € 630,00 (verzekering schermbreuk en valschade inbegrepen met vrijstelling van € 39,00)

Artikel 3: Personalia van de leverancier

Signpost Belgium bvba

Artikel 4: Duur van de overeenkomst en leveringsinformatie

a) aantal maanden: 24 maanden
b) leverings- en aanvangsdatum: september 2023
c) plaats van levering: {{_billing_kies_uw_school}}

Artikel 5: Leasevergoeding

Beide partijen komen overeen om de betalingen te spreiden over een periode van twee schooljaren, nl. 2023-2024 en 2024-2025. Voormeld akkoord gaat in voege vanaf de betaling van het voorschot.

- voorschot(ten): de ouders ondertekenen de overeenkomst online op shop.rhizo.be en gaan akkoord met een voorschotfactuur van € 140,00 en 7 gespreide betalingen van telkens € 70,00. De leerling ontvangt de notebook bij de start van het schooljaar 2023-2024. De facturen worden digitaal verstuurd naar de ouders vanuit de boekhouding.

- deelbetalingen:

de ouders verbinden zich tot gespreide betaling volgens volgend schema:

 

Factuur 1

Factuur 2

Factuur 3

Factuur 4

Schooljaar
2023-2024

Voorschot
€ 140,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

Schooljaar
2024-2025

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 70,00

Zolang voormelde leasevergoedingen niet zijn vereffend, blijft de notebook eigendom van de school.

Artikel 6: Restwaarde

Na het uitvoeren van alle deelbetalingen, hebben de ouders de keuze tussen:

a) het materieel opnieuw ter beschikking te stellen van de school (zie artikel 11), of
b) het lichten van de aankoopoptie tegen betaling van de restwaarde op basis van bovenstaande tabel.

Artikel 7: Persoonlijk gebruik

De ouders en de leerling verbinden zich ertoe zorg te dragen voor de notebook als een goede huisvader (m.n. alsof de notebook eigendom is van de ouders en de leerling zelf).

De notebook is vrij te gebruiken thuis, maar mag onder geen beding worden bewaard op de campus.

Artikel 8: Garantie

De school verbindt zich ertoe in te staan voor de installatie van de nodige software op de notebook. Zij verbindt zich tevens tot het opvolgen van de administratie en de garantie. Bij schade en/of problemen bezorgt de school de leerling een vervangtoestel tot het oorspronkelijk geleverde toestel opnieuw in orde is. Deze volledige garantie geldt gedurende drie jaar na levering van de notebook.

Artikel 9: Defect/Schade aan de laptop

AANPAK BINNEN GARANTIE

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Kortom: dus een falen van het toestel zonder er iemand aan te pas kwam.
Indien dit het geval is bezorgt de school u dezelfde dag nog een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, neemt u terug uw eigen toestel in gebruik. Doordat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

AANPAK BUITEN GARANTIE

Dit zijn alle gevallen waar externe schade is aan het toestel (bv. kapotte schermen, valschade, gebroken hoeken, vochtschade,…). Hier wordt  een forfaitaire kost van 39 EUR inclusief BTW per schadegeval aangerekend. Garantievoorwaarden leverancier: https://byod-shop.signpost.eu/garantie

Belangrijk!

  • Deze forfaitaire verzekering dekt geen diefstal of verlies.
  • Deze schadegevallen worden individueel behandeld. Dus één schadegeval per reparatie en niet verschillende schadegevallen samen.
  • Kortom: deze 39 EUR dekt één schadegeval per keer.

Artikel 10: Niet-nakoming van de verbintenissen

In geval de leasevergoedingen geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven, heeft de school, na het versturen van een voorafgaandelijke aangetekende ingebrekestelling, tot op de dag van de integrale betaling recht op de wettelijke intresten bovenop het verschuldigd bedrag.
De invorderingskosten die de school in dit geval dient te maken, zijn eveneens ten laste van de ouders.

Artikel 11: Voortijdige beëindiging van het contract

a) Wegens vertrek uit de school:

Indien de leerling de school verlaat voor het einde van het schooljaar 2023-2024 of 2024-2025, heeft deze twee mogelijkheden:

  • ofwel betalen de ouders het openstaand saldo en wordt de notebook eigendom van de ouders (wereldwijde garantie inbegrepen);
  • ofwel levert de leerling de notebook niet-beschadigd en met hoes en lader in op de school en worden de betaalde leasevergoedingen gelijk gesteld aan huurgelden voor de gebruikte periode. Een beschadigde notebook kan enkel hersteld terug ingediend worden!

b) Opzeg door de ouders:

Ingeval van opzeg van de overeenkomst door de ouders, verbinden deze zich ertoe de notebook onmiddellijk terug te bezorgen aan de school en het openstaande saldo aan te zuiveren. Een beschadigde notebook kan enkel hersteld en met hoes en lader terug ingediend worden!

c) Beëindiging door de school:

In geval van laattijdige betaling of het niet eerbiedigen van de modaliteiten van de overeenkomst door de ouders en/of de leerling, of in één van de gevallen zoals omschreven in art. 7 van de algemene voorwaarden, kan de school op elk ogenblik, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een einde stellen aan de overeenkomst en/of deze schorsen, door een eenvoudige betekening per aangetekende brief aan de ouders. De school is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd en de notebook dient onmiddellijk te worden overgemaakt aan de school door de leerling.

Opgesteld via shop.rhizo.be                                                 op {{order_create_date}}

in 2 exemplaren, waarvan elk van de partijen erkent een origineel exemplaar te hebben ontvangen,

de school, aanbieder/verkoper
RHIZO Scholengroep
Tim Labbe (Directeur IT RHIZO)
i.o. RHIZO Scholengroep

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Getekend door Tim Labbe
Getekend op 25 May 2023


Signature Certificate
Naam document: Verkoopovereenkomst HP 445 G8 (gespreid betalen)
lock iconUniek Document ID: 451300feff2bdb05ef4296243d14a0c473fd3727
Tijdstip Controle
9 June 2022 10:01 am CETVerkoopovereenkomst HP 445 G8 (gespreid betalen) Geplaatst door Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be IP 185.154.166.142
17 June 2022 9:43 am CETNotebooks RHIZO - notebooks@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 81.82.240.111
25 May 2023 10:20 am CETNotebooks RHIZO - notebooks@rhizo.be added by Tim Labbe - tim.labbe@rhizo.be as a CC'd Recipient Ip: 185.154.166.142